• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval zonder getuigen

Werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval zonder getuigen

Op 4 september 2018 heeft het gerechtshof Den-Haag een voor de praktijk relevante uitspraak gedaan. In de zaak die aan de uitspraak ten grondslag lag stelt een werknemer dat aan hem een bedrijfsongeval is overkomen waarbij hij polsletsel heeft opgelopen. De werkgever betwist dat dit letsel (en daarmee de schade) is ontstaan op het werk. Het Hof geeft aan dat de werknemer dient te stellen en zo nodig dient te bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van de werkzaamheden. Vervolgens is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Alhoewel niemand het ongeval heeft gezien en er ook geen getuigen waren die konden verklaren dat de werknemer zichtbaar letsel had opgelopen en/of na een ziekenhuisbezoek weer is komen werken oordeelt het Hof dat toch voldoende aannemelijk is geworden dat de werknemer tijdens het werk een ongeval is overkomen en dat er letsel is ontstaan hetgeen binnen enkele uren na het ongeval is vastgesteld door een onafhankelijke arts.

Schending van de zorgplicht

Dat de werkgever door niet tijdig onderzoek te doen niet weet wat de exacte toedracht is geweest van het ongeval, en dus niet kan bewijzen welke specifieke maatregelen er zijn genomen ter voorkoming daarvan komt voor rekening en risico van de werkgever. Doordat er in dit geval werd geoordeeld dat er geen specifieke instructies waren gegeven oordeelt het Hof dat er sprake is van schending van de zorgplicht.

Aansprakelijkheid

De uitspraak van het Hof bevestigt eerdere jurisprudentie waaruit blijkt dat ook indien de toedracht van een ongeval niet vast staat de werkgever toch aansprakelijk kan zijn voor de schade die de werknemer op het werk heeft geleden.

Bewijsmateriaal

Desalniettemin is het voor werknemers die het slachtoffer worden van een bedrijfsongeval van belang om zoveel mogelijk bewijsmateriaal (foto’s van de werkplek, getuigenverklaringen e.d.) waaruit de omstandigheden waaronder het ongeval plaatsvond te verzamelen. Ook is het in alle gevallen raadzaam om direct een (onafhankelijke) arts te raadplegen.

De volledige uitspraak is te vinden via:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:2284

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. T.J.J. van Dijk op telefoonnummer 079-3239558 of via t.vandijk@advocaatvandijk.nl.