• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

GOMA 2022 per 1 maart 2023 in werking getreden

GOMA 2022 per 1 maart 2023 in werking getreden

Onder toenemende maatschappelijke en politieke druk kwam in 2010 de Gedragscode, openheid medische incidenten; betere afwikkeling medische aansprakelijkheid (GOMA), onder auspiciën van de Letselschaderaad, tot stand. Dit specifiek voor medische aansprakelijkheidszaken.

Sindsdien is de afwikkeling van ongewenste gevolgen van medische incidenten verbeterd. Dat nam niet weg dat de complexiteit van het omgaan met medische incidenten en de afwikkeling van medische schadeclaims op een aantal punten nog verder verbeterd kon worden.

 

Nieuwe GOMA
Mede gelet op de ontwikkelingen -zowel in de rechtspraak, in de wetgeving, als in de praktijk- is er in 2022 de aangepaste gedragscode, de GOMA 2022, over het goed omgaan met medische incidenten tot stand gekomen.

De GOMA 2022 beoogt te bewerkstelligen dat op een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier wordt omgegaan met situaties waarin de patiënt wordt geconfronteerd met een medisch incident. Dit door zoveel mogelijk te streven naar een klimaat van wederzijds vertrouwen, transparantie en samenwerking.

 

De GOMA geldt voor alle betrokkenen
Net als de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die geldt voor alle zorgaanbieders en die zowel van toepassing is op grote en kleine zorgaanbieders als op individuele beroepsbeoefenaren, richt ook de GOMA 2022 zich op alle zorgaanbieders en zorgverleners in de zorg die met een incident als bedoeld in de code te maken krijgen. De GOMA 2022 is daarom niet alleen relevant voor ziekenhuizen maar ook voor zorgaanbieders en zorgverleners in andere zorgsectoren, zoals de GGZ, de huisartsenzorg en particuliere klinieken.

De GOMA 2022 richt zich daarnaast ook tot andere personen die betrokken zijn bij incidenten in de zorg en bij het proces dat daarop volgt, zoals schadebehandelaars en medewerkers van verzekeraars van medische aansprakelijkheid, zelf regelende ziekenhuizen, belangenbehartigers en tevens tot de patiënt zelf.

 

Indeling en inhoud van de GOMA
De indeling van de GOMA 2022 is als volgt:

  • Begripsomschrijvingen (incident, calamiteit, intern onderzoek, zorgaanbieder en zorgverlener)
  • Aanbevelingen (in totaal bevat de GOMA 26 aanbevelingen verdeeld over 4 categorieën: uitgangspunten / signaleren, communiceren & onderzoeken / herstellen & oplossen / afhandeling verzoek tot financiële compensatie.

 

Afdwingbaarheid
Gebondenheid aan de aanbevelingen zoals opgenomen in de GOMA wordt in de (tucht) rechtspraak over het algemeen zonder veel omhaal aangenomen. Deze binding kan onder meer worden verklaard doordat representatieve (koepel) organisaties hebben verklaard zich aan de aanbevelingen zoals opgenomen in de GOMA te zullen houden. De GOMA kan daarmee geacht worden de verkeersopvattingen binnen de zorg weer te geven zodat de patiënt er op mag vertrouwen dat conform de aanbevelingen van de GOMA zal worden gehandeld. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met mr. Thomas van Dijk via t.vandijk@advocaatvandijk.nl.