• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Verschillende schadeposten


Mijn zaak melden

Meld uw zaak aan bij letselschade-advocaat mr. Thomas van Dijk


Smartengeld/immateriële schade

U kunt een vergoeding vragen voor leed, pijn en gemiste levensvreugde als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel. Vaststelling van de hoogte van het smartengeld geschiedt vaak aan de hand van vergelijking van uw situatie met eerder in de rechtspraak aan de orde geweest zijnde gevallen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de discussie die thans gevoerd wordt over de hoogte van de smartengeldbedragen. De in Nederland toegewezen smartengeldbedragen zijn namelijk in vergelijking met de bedragen die in de ons omringende landen worden toegewezen laag.
Bijstelling van de Nederlandse bedragen ligt dan ook voor de hand..

 

Verlies aan verdienvermogen

Het gaat hierbij om de vaststelling van de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Hierbij dient niet alleen gedacht te worden aan het lager worden of vervallen van het salaris maar ook aan pensioenschade en de schade als gevolg van het niet langer meer een beroep kunnen doen op regelingen die u als werknemer had. Ook dient er rekening gehouden te worden met carrièreschade.

 

De vaststelling van het verlies aan verdienvermogen van zelfstandigen geschiedt op basis van in het verleden behaalde resultaten doch ook op basis van reële verwachtingen. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de schade door het verlies van de mogelijkheid om gebruik te maken van diverse fiscale voorzieningen. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met de afname van de waarde van de onderneming.

 

Bij de waardering van het verlies aan verdienvermogen wordt veelal gebruik gemaakt van de diensten van een actuarieel rekenbureau (www.nrl.nl). Door de beperkingen kan er sprake zijn van een verhoogde economische kwetsbaarheid. Voor dit begrip heeft de Letselschade Raad een definitie ontwikkelt:

[ download ]

 

Huishoudelijke hulpbehoefte

Niet zelden is door de beperkingen inschakeling van hulp door derden noodzakelijk om de huishouding draaiende te houden. De kosten van een ingehuurde kracht, dan wel de eigen bijdragen in verband met huishoudelijke hulp kunnen gevorderd worden.

 

Ook kan een vergoeding gevorderd worden voor de inschakeling van vrienden of familie. Zie in dit verband ook de richtlijnen van de Letselschade Raad.

[ download ]

 

Bij de waardering van de hoogte van de verschuldigde eigen bijdragen in verband met een voorziening voor huishoudelijke hulp moet rekening gehouden worden met de invloed van een te betalen schadevergoeding. Dit lijdt er vaak toe dat hogere eigen bijdragen verschuldigd zijn.

 

Vergoeding verzorging/verpleging/coaching/toezicht

Het kan hierbij gaan om een vergoeding van kosten van door u zelf of ten behoeve van u zelf ingeschakelde derden dan wel kan het gaan om vergoeding van kosten van door de gemeente of door een andere partij ingeschakelde hulp. Bij het bepalen van de juiste soort en de juiste omvang van de benodigde hulp wordt vaak gebruik gemaakt van een verzekeringsgeneeskundige en een arbeidsdeskundige.

Ziekenhuisdaggeldvergoeding/revalidatiedaggeldvergoeding

Het gaat hier om een vergoeding voor onder meer:

  • bed- of ziekenhuiskleding
  • parkeergeld ziekenhuis
  • huur t.v.
  • aanschaf boeken/tijdschriften

Zie de richtlijnen van de Letselschade Raad:

[ download ]

Verlies zelfwerkzaamheid

Vaak kunt u door de beperkingen niet meer zelf werkzaamheden verrichten in, aan of rond de woning. U kunt hierbij denken aan schilders werkzaamheden, tuinieren, verbouwingen dan wel het plegen van onderhoud e.d.

 

Vaststelling van de vergoeding geschiedt in overleg met u en ook hierbij kan aansluiting gezocht worden bij de richtlijn van de Letselschade Raad.

[ download  ]

Schade door studievertraging

Door studievertraging is het mogelijk dat u later op de arbeidsmarkt actief kan zijn. Tevens is het zo dat u door studievertraging geconfronteerd kan worden met extra studiekosten. Voor de bepaling van de schade door het later op de arbeidsmarkt actief kunnen zijn heeft de Letselschade Raad een richtlijn opgesteld.

[ download ]

Ziektekosten

Niet alle kosten worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Tevens is er sprake van eigen risico’s. De kosten die voor eigen rekening komen alsmede de eigen risico’s kunnen gevorderd worden.

Reiskosten

U moet hierbij denken aan reiskosten van gezins- en naaste familieleden voor het bezoek aan het ziekenhuis of het revalidatiecentrum. Ook kan gedacht worden aan eigen reiskosten voor het bezoek aan artsen, fysiotherapeuten en anderen die bij de medische behandeling betrokken zijn. verder kunt u denken aan reiskosten naar uw advocaat of een Bureau Slachtofferhulp. Voor de vaststelling van de vergoeding heeft de Letselschade Raad een richtlijn ontwikkeld.

[ download ]

Hogere kosten voor vakanties/ hogere uitgaven voor sportbeoefening

U kunt hier denken aan de extra kosten omdat u ten gevolge van uw beperkingen gebruik moet maken van een hotel (in plaats van een camping) maar ook aan de kosten die een andere wijze van reizen naar de vakantiebestemming met zich meebrengt. De kosten voor hobby’s en sport kunnen ook gevorderd worden.

 

Kosten van aanpassing in de woning die door de beperkingen noodzakelijk zijn geworden kunnen gevorderd worden. Verder kunt u denken aan de kosten van een verplichte verhuizing of de kosten van aangepast meubilair dan wel de kosten van het onderhoudsvrij maken van de tuin.

Annuleringen/uitgaven zonder nut

U kunt hierbij denken aan de kosten van vakanties die al geboekt zijn, de kosten voor een lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportschool terwijl u niet meer op vakantie kunt gaan of daarvan kunt genieten dan wel van de sportschool gebruik kunt maken. Ook kosten verbonden aan cursussen, examens of andere doorlopende uitgaven voor zaken waarvan u geen profijt meer heeft kunnen gevorderd worden.

Kosten schadebeperking maatregelen

De kosten die u maakt om schade te beperken kunnen eveneens gevorderd worden

Wettelijke rente

De wettelijke rente over het smartengeld vanaf de dag van het ongeval tot aan de dag dat de vergoeding door u ontvangen is kan gevorderd worden. Voorts kan de wettelijke rente over materiële schadeposten gevorderd worden vanaf het moment van ontstaan van die schade tot het moment dat die schade vergoed is.

 

Voor de berekening van de wettelijke rente heeft het NRL een tool ontwikkelt: [ NRL link ]

 

Ieder schadegeval is uniek. Mogelijk dat er sprake is van schadeposten die hierboven niet genoemd zijn. Dit zal steeds onderzocht moeten worden. Ook zal steeds de schade concreet beoordeeld en begroot moeten worden.