• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Klacht over een verzekeraar?

Klacht over een verzekeraar?

Klacht bij een verzekeraar

Heeft u een probleem met uw verzekeraar? Bent u niet tevreden over de wijze waarop de verzekeraar uw aanspraak behandelt? Uiteraard kunt u dan naar de rechter stappen.

Het is echter ook mogelijk om een klacht over de handelswijze van de verzekeraar voor te leggen aan het Klachten instituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Per eind vorig jaar is de behandeling van dit instituut eenvoudiger, sneller en gratis geworden. Voorwaarde voor het indienen van een klacht blijft wel dat eerst de interne klachtprocedure van de verzekeraar is gevolgd. Vervolgens kan de klacht bij het Kifid in de Nederlandse of de Engelse taal worden ingediend.

Daarvoor moet gebruik worden gemaakt van het op www.kifid.nl beschikbare klachtenformulier. Hierbij kan worden aangegeven welk geldbedrag de verzekeraar nog moet betalen. Kifid beoordeelt vervolgens of de klacht in behandeling kan worden genomen en als dit het geval is dan brengt het Kifid de verzekeraar op de hoogte van de klacht. De verzekeraar kan vervolgens verweer voeren tegen de klacht. De verzekeraar dient binnen een termijn van vier weken haar verweer kenbaar te maken.

Na ontvangst van het verweer van de verzekeraar beoordeelt de aan het Kifid verbonden ombudsman of het zinvol is om een bemiddelingspoging te ondernemen. Hierbij kan de ombudsman besluiten om partijen uit te nodigen waarna een mondelinge behandeling plaatsvindt. Als de ombudsman dat wenselijk vindt kan hij partijen in overweging geven de klacht op te lossen door mediation. Mediation is alleen mogelijk indien alle partijen daarmee instemmen. Als de ombudsman van oordeel is dat de klacht zich niet leent voor bemiddeling of constateert dat het niet mogelijk is de klacht door bemiddeling op te lossen verwijst hij de zaak naar de eveneens aan het Kifid verbonden Geschillencommissie. De Geschillencommissie geeft een schriftelijk oordeel over de klacht en dat is bindend indien zowel de klager als de verzekeraar daarmee vooraf hebben ingestemd. Anders is haar oordeel niet bindend.

Om de doorlooptijden te bekorten zijn de termijnen in het reglement van het Kifid herzien. Gestreefd wordt hierbij naar volledige aansluiting bij de Europese richtlijn over alternatieve geschillenbeslechting die per 9 juli 2015 geïmplementeerd zal worden.

Verder zal het Kifid naar verwachting medio dit jaar het digitaal indienen van klachten mogelijk maken.

Relevant is tot slot dat het indienen van een klacht voor de klager kosteloos is.

Mr. Thomas van Dijk kan u behulpzaam zijn bij het indienen van klacht.