• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Verjaring in letselschadezaken

Verjaring in letselschadezaken

Wat is verjaring?

Een vordering tot schadevergoeding in letselschadezaken kan alleen worden ingesteld zolang de termijn voor het instellen van deze vordering niet is verstreken. Dit wordt de verjaringstermijn genoemd. Het is dus van groot belang dat u tijdig, namelijk binnen de verjaringstermijn, actie onderneemt. Wacht u te lang, dan loopt u het risico dat u geen aanspraak meer kunt maken op schadevergoeding. Uw vordering is dan verjaard.

Verjaringstermijn bij letselschade

Voor schade door letsel geldt artikel 3:310 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. De vordering tot schadevergoeding verloopt na vijf jaar. De dag dat de periode van vijf jaar gaat lopen is de dag waarop u zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon daadwerkelijk bekend bent geworden.

Als u minderjarig was op het moment dat u bekend werd met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon, bepaalt dit artikellid dat de verjaringstermijn van vijf jaar begint te lopen vanaf het moment dat u 18 jaar bent geworden.

Rechtspraak 

Uit de rechtspraak is gebleken dat de verjaringstermijn begint te lopen op de dag na die waarop u daadwerkelijk in staat bent een rechtsvordering tot vergoeding van de door u geleden schade in te stellen. Hiervan zal sprake zijn als er voldoende zekerheid bestaat bij u dat de schade is veroorzaakt door tekortschietend of foutief handelen van de aansprakelijke persoon.

Verder is uit de rechtspraak gebleken dat de bekendheid (met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon) subjectief moet worden opgevat. Het moet gaan om daadwerkelijke bekendheid met de schade en met de daarvoor aansprakelijke persoon. Het is niet nodig dat u al precies weet hoe groot de schade is, of dat u weet wat de precieze oorzaak van de schade is. Het enkele vermoeden van het bestaan van schade is echter onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is van daadwerkelijke bekendheid met de schade.

Verkeersongevallen

Bij verkeersongevallen met motorvoertuigen is de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) van toepassing. Op grond van deze wet kunt u rechtstreeks een claim indienen bij de WAM-verzekeraar van de veroorzaker. De WAM kent een eigen, afwijkende verjaringstermijn van drie jaar. U heeft dus vanaf het moment van het ongeval drie jaar de tijd om een claim in te dienen bij de WAM-verzekeraar. U kunt hiernaast ook de bestuurder van het voertuig aansprakelijk stellen voor de geleden schade.  Hiervoor geldt de normale verjaringstermijn van vijf jaar.

Conclusie

Het vorderen van een schadevergoeding bij letselschade is niet onbeperkt. Een dergelijke vordering kan namelijk verjaren.  Het is verstandig om snel actie te ondernemen zodra u bekend bent met de schade en u weet wie er aansprakelijk is.

Voor meer informatie over verjaring kunt u contact opnemen met mr. Thomas van Dijk op nummer 079-3239558 of via e-mail: t.vandijk@advocaatvandijk.nl