• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Kapitaliseren, hoe gaat dit in zijn werk?

Kapitaliseren, hoe gaat dit in zijn werk?

kapitaliseren

Een letselschadeprocedure is vaak tijdrovend en neemt al snel meerdere jaren in beslag.

In bijna alle gevallen willen beide partijen uiteindelijk tot een definitieve afronding van dit proces komen. Hoe gaat dit in zijn werk?

Bij de afronding van een letselschadeprocedure is het van belang dat de geleden schade maar ook de toekomstige schade begroot worden.

Som ineens

Alhoewel partijen (en ingevolge art. 6:97 BW ook de rechter) geheel vrij zijn in de wijze van begroting van de schade en in de keuze op welke wijze deze schade vergoed moet worden, wordt in de praktijk meestal gekozen voor een zogenaamde “som ineens”.

Eenmalige slotuitkering

Een slachtoffer ontvangt dan een eenmalige slotuitkering om de geleden en de toekomstige schade alsmede de belastingschade mee te kunnen compenseren. De hoogte van deze schadevergoeding is van diverse factoren afhankelijk. Het gaat hierbij onder meer om de leeftijd van het slachtoffer, de mate waarin het verdienvermogen van het slachtoffer is aangetast en om de omvang en de duur van de behoefte aan hulp en ondersteuning.

Kapitaliseren

Voor de begroting van de som ineens dient er gekapitaliseerd te worden.

Kapitaliseren is het berekenen van het bedrag dat opzij gezet moet worden (de som ineens) om rekening houdend met de rente, inflatie en sterftekans ieder jaar de schade zoals die is begroot mee te kunnen compenseren.

Omdat de som ineens wordt uitgekeerd wordt bij de berekening dus rekening gehouden met een bepaalde opbrengst (rente) van het uitgekeerde bedrag maar ook met inflatie. Inflatie zorgt er immers voor dat de waarde van het uitgekeerde bedrag afneemt.

Invloed sterfte kans

Ook moet de invloed van de sterfte kans bepaald worden. Aan de hand van een sterftetabel wordt berekend wat de kans is dat iemand over bijvoorbeeld 5 jaar nog in leven is. De factoren rente en inflatie worden meestal verdisconteerd in een zogenaamde rekenrente.

Rekenrente

In de letselschadebranche bestaat de rekenrente meestal uit de renteopbrengst min de inflatie. Hierbij geldt: hoe hoger de rekenrente is hoe lager de som ineens zal zijn. In het verleden werd vaak een rekenrente van 3% gehanteerd. Het probleem is echter dat de rente al jarenlang historisch laag is. Onlangs besloot zelfs een bank om in het geheel geen rente meer te vergoeden over spaartegoeden.

Dit betekent dat een slachtoffer over de hem uitgekeerde som ineens niet of nauwelijks enig rendement kan maken. Hij wordt echter wel geconfronteerd met een jaarlijkse inflatie. Mr. T.J.J. van Dijk pleit er dan ook voor dat de rekenrente zo laag mogelijk wordt gehouden.

Belastingheffing

Verder kan een slachtoffer geconfronteerd worden met belastingheffing (box 3) over de uitgekeerde som ineens en met hogere eigen bijdragen omdat het slachtoffer na ontvangst van de som ineens over vermogen beschikt.

Mr. T.J.J. van Dijk vindt het dan ook belangrijk dat bij de begroting van de schade rekening gehouden wordt met de schade verhogende invloed van belastingheffing en met veranderende eigen bijdragen.

Contact

Lijdt u schade door een ongeval en/of wilt u meer informatie over hoe letselschadeadvocaat Thomas van Dijk u kan bijstaan? Neem geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer: 079-3239558 of via e-mail: t.vandijk@advocaatvandijk.nl.