• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Experiment No Cure-No Pay bij letselschadezaken

Experiment No Cure-No Pay bij letselschadezaken

Per 1 januari 2014 zal het thans nog geldende verbod op resultaatgerelateerde beloningen en ‘no cure no pay’ afspraken gedeeltelijk worden opgeheven. Deze opheffing geldt als een tijdelijk experiment.

Het doel van het experiment is het vergroten van de toegang tot het recht van cliënten die niet voor een toevoeging in aanmerking komen, maar voor wie rechtsbijstand door een advocaat toch een hoge financiële drempel zou betekenen om hun recht te halen wanneer zij slachtoffer zijn van letselschade.

“No cure no pay” experiment beperkt inzetbaar

Het experiment is beperkt tot letselschadezaken en overlijdensschadezaken. Vanaf 1 januari 2014 mogen advocaten in dergelijke zaken afspraken maken met hun cliënten om hen bij te staan op basis van resultaatgerelateerde beloning. Overeengekomen mag worden dat bij het uitblijven van het afgesproken financiële resultaat, de advocaat zijn honorarium niet in rekening brengt bij de cliënt. In dat opzicht is er sprake van ‘no cure no pay’. Wordt het resultaat wel behaald, dan mag de advocaat het vooraf overeengekomen uurtarief verhogen met een success fee. Die fee mag dan maximaal een verhoging met 100% zijn. In dat opzicht is er sprake van ‘no win no fee’. Tot slot geldt voor het aan de advocaat toekomende honorarium een maximum van 25% van het behaalde resultaat. De declaratie op basis van het aantal aan de zaak gewerkte uren vermenigvuldigd met het verhoogde uurtarief is dus maximaal 25% van de toegewezen vordering.

De specifieke kosten die moeten worden gemaakt ten behoeve van de zaak (bijvoorbeeld kosten van medische adviezen, onafhankelijk medisch deskundigen of schade-experts) blijven in beginsel voor rekening van de cliënt. Alternatief mag worden afgesproken dat de advocaat ook deze kosten voor zijn rekening neemt. In dat geval mag het uurtarief bij winst worden verhoogd met ten hoogste 150% en geldt voor de declaratie een maximum van 35% van de toegewezen vordering. Bij uitblijven van resultaat komen die kosten dan wel voor rekening van de advocaat.

Eerst melden bij Raad van Toezicht

In de komende regelgeving zijn eisen vastgelegd waaraan een overeenkomst met een resultaatgerelateerde beloningsafspraak moet voldoen. De Nederlandse Orde van Advocaten stelt bij aanvang van het experiment ook een modelovereenkomst ter beschikking. Advocaten die gebruik willen maken van de mogelijkheid om met hun cliënten dergelijke afspraken te maken, melden zich aan bij de Raad van Toezicht. Telkens wanneer zij een zaak aannemen op basis van resultaatgerelateerd belonen, geven zij dat bij de Raad aan. Tot slot moeten advocaten op hun formulier een aantal statistische gegevens bijhouden. Met dat formulier kan aan het eind van het experiment een evaluatie worden uitgevoerd.