• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

De leidraad afwikkeling beroepsziektezaken

De leidraad afwikkeling beroepsziektezaken

Artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die zijn werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werk. Men kan hierbij denken aan schade die wordt veroorzaakt door een arbeidsongeval of schade veroorzaakt door een beroepsziekte. Van een arbeidsongeval is bijvoorbeeld sprake indien een dakdekker tijdens werktijd schade oploopt omdat hij van een steiger af valt.

Bij een beroepsziekte, kan men denken aan psychische klachten die zijn ontstaan door de invloeden of factoren die de werknemer op het werk ervaart dan wel ervaren heeft. Om arbeidsgerelateerde schade vergoed te krijgen, dient een werknemer aannemelijk te maken dat een causaal verband bestaat tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de opgelopen schade. Bij een arbeidsongeval is dit veelal aannemelijk. Bij beroepsziekten daarentegen is het causale verband over het algemeen lastig aan te tonen. De oorzaak van de schade kan namelijk vaak ook (deels) gelegen zijn in de privésfeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werknemer die door zijn werkgever regelmatig is blootgesteld aan asbest maar ook jarenlang heeft gerookt. Indien bij deze medewerker longkanker wordt gediagnosticeerd, is achteraf lastig te achterhalen wat hiervan nu de precieze oorzaak is geweest. Het roken, of toch de blootstelling aan asbest? Ook bij het hiervoor genoemde voorbeeld van psychische klachten is het lastig te bewijzen dat deze klachten zijn ontstaan op of door het werk. Een werknemer kan immers ook in de privésituatie veel stress ervaren hebben wat geleid heeft tot psychische klachten.

Uit een onderzoek gepubliceerd in 2015 is gebleken dat slechts in 14 tot 15% van de gevallen waarin sprake is van een beroepsziekte, een claim wordt ingediend bij de werkgever. Ook bleek uit dit onderzoek dat als er al een claim wordt ingediend de daaropvolgende dergelijke procedures gemiddeld langer dan 5 jaar duren.
Om dit afwikkelingsproces te verbeteren heeft de Letselschade Raad in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ‘Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken’ ontwikkeld. De rode draad in deze leidraad is dat de afhandeling van beroepsziekteclaims substantieel kan worden verbeterd wanneer betrokkenen zo veel mogelijk samenwerken bij de vaststelling van het verband tussen de ziekte en het werk. De Leidraad bevat een stappenplan om deze samenwerking zo efficiënt en pragmatisch mogelijk vorm te geven. Het stappenplan behelst onder meer dat partijen gezamenlijk een bezoek brengen aan de werkplek teneinde de werkomstandigheden vast te stellen. Door deze werkwijze kan mogelijk (makkelijker dan wel sneller) worden vastgesteld of de ziekte van de werknemer het gevolg is van het werk. De Leidraad geeft aan dat de samenwerking een houding van openheid en vertrouwen veronderstelt en het gedeelde belang dient.
De leidraad is te vinden via: https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/Leidraad-Afwikkeling-Beroepsziektezaken-1.pdf

Gezien de problemen die werknemers die schade hebben opgelopen door een beroepsziekte ervaren, is deze leidraad een zeer welkome ontwikkeling.

Meer weten?
Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding wegens een beroepsziekte of heeft u aanvullende vragen ten aanzien van dit onderwerp, neemt u dan contact op met mr. T.J.J. van Dijk, letselschadeadvocaat in Zoetermeer (telefoonnummer 079-323 95 58).