• +31 (0)79 323 9558
  • Röntgenlaan 5, 2719DX Zoetermeer

Bewijskracht van een strafvonnis in een civiele procedure

Bewijskracht van een strafvonnis in een civiele procedure

Stel een veroorzaker van een verkeersongeval wordt door de strafrechter veroordeeld. Vraag is dan of deze veroorzaker op basis van deze veroordeling door een civiele rechter ook veroordeeld zal worden om de door het verkeersongeval ontstane schade te vergoeden.

 

Artikel 161 Rv bepaalt dat een in kracht van gewijsde gegaan, op tegenspraak gewezen vonnis waarbij de Nederlandse strafrechter bewezen heeft verklaard dat iemand een feit heeft begaan dwingend bewijs oplevert van dat feit.

 

Dit houdt in dat de civiele rechter dient uit te gaan van de juistheid van dit feit, behoudens te leveren tegenbewijs (zie artikel 151 Rv). Dit wil echter nog niet zeggen dat vanwege een strafrechtelijke veroordeling voor een bepaald feit dit feit zonder meer een onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW oplevert in een civiele procedure en daarmee leidt tot een verplichting tot het vergoeden van schade.

 

Het effect van de gehoudenheid van de civiele rechter aan door de strafrechter bewezen verklaarde feiten beperkt zich immers tot die bewezen verklaarde feiten. Welke rechtsgevolgen de strafrechter, op basis van het in het strafrecht geldende rechtsregels, aan die feiten heeft verbonden, doet in de civiele procedure niet ter zake.

 

Het is ter beoordeling aan de civiele rechter of, en zo ja welke, rechtsgevolgen in de civiele procedure aan deze feiten zullen worden verbonden. Of er derhalve sprake is van een onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW dient door de civiele rechter zelf te worden beoordeeld aan de hand van de daarvoor geldende criteria. Daarbij komt dat steeds het leveren van tegenbewijs mogelijk is. Voor het slagen van dit tegenbewijs is voldoende dat het dwingend bewijs van de strafrechtelijke veroordeling wordt ontzenuwd.

 

De praktijk leert echter dat het leveren van dergelijk bewijs veelal niet eenvoudig is zodat een in kracht van gewijsde gegaan op tegenspraak gewezen strafrechtelijk vonnis veelal een zeer sterke aanwijzing is dat er inderdaad onrechtmatig gehandeld is en dat daarmee een schadevergoedingsverplichting is ontstaan. Mr. T.J.J. van Dijk is graag bereid vragen omtrent aansprakelijkheid en schadevergoeding te beantwoorden. U kunt hem bereiken via 079-3239558 of t.vandijk@advocaatvandijk.nl.